{name:"Giao Long HCM 1", address: "150 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh",city: "Hồ Chí Minh",district: "Quận Gò Vấp",ward: "Phường 17", phone:"1900 866 690", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.6792131176558!2d106.6784907142874!3d10.835842661058422!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752855b7f78605%3A0xc53d9ecc751e722e!2zMTUwIEzDqiBUaOG7iyBI4buTbmcsIFBoxrDhu51uZyA3LCBHw7IgVuG6pXAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1661331153943!5m2!1svi!2s"},

{name:"Giao Long HCM 2", address: "317/3/2 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh",city: "Hồ Chí Minh",district: "Quận Gò Vấp",ward: "Phường 11", phone:"1900 866 690", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3043.9673634249416!2d106.65944514766248!3d10.840927186650802!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752975206d3447%3A0x77cf7abfb8167417!2zU2hvcCBHaWFvIExvbmcgQ2h1ecOqbiBCYWxvLCBUw7ppIFjDoWNoIFbDoCBQaOG7pSBLaeG7h24gQ2FvIEPhuqVwIENow61uaCBIw6NuZw!5e0!3m2!1sen!2s!4v1663383475505!5m2!1sen!2s"},